ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
  • Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemel­vaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van Z.M. de Koning officieel wordt gevierd.
  • Dagen: alle kalenderdagen
  • Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten. Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing

1. OFFERTES

Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding binnen 6 werkdagen door Opdrachtnemer kan worden herroepen.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging cq. de voor akkoord getekende offerte en komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging cq. de voor akkoord getekende offerte door Opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang deze niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging cq. de voor akkoord getekende offerte wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.2 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

2.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3. MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld. Wanneer Opdrachtgever na laat deze voor de aanvang en uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer benodigde informatie tijdig te verstrekken  waardoor Opdrachtnemer niet met haar werkzaamheden kan aanvangen, heeft Opdrachtnemer het recht de door haar voor de uitvoering van de werkzaamheden gereserveerde uren tegen het geldende uurtarief aan Opdrachtgever door te berekenen.

3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

3.4 In geval dat de uitvoering van de Opdracht ten kantore van de Opdrachtgever plaatsvindt, dient Opdrachtgever er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-, telefoon- en faxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te ragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.

3.5 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door Opdrachtnemer noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

3.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

3.7 Opdrachtgever zal zich ervan onthouden rechtstreeks, zonder tussenkomst van Opdrachtnemer, werknemers van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ter uitvoering van de aan Opdrachtnemer opgedragen  werkzaamheden ingeschakelde derden, te benaderen wanneer Opdrachtnemer daar niet eerst mee heeft ingestemd.

4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Opdrachtnemer zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale resultaat, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat. Alle mededelingen van Opdrachtnemer over de mogelijke resultaten zijn indicatief. Opdrachtgever kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen.

4.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien in de opdrachtbevestiging/de voor akkoord getekende offerte  (een) medewerker(s) met naam word(t)(en) genoemd, zal Opdrachtnemer zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende medewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de Opdracht beschikbaar blijft (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaande dit voorgaande heeft Opdrachtnemer het recht om dergelijke medewerkers na overleg met Opdrachtgever te vervangen.

4.3 Opdrachtnemer kan in beginsel eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Opdrachtnemer uit hoofde van haar (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is zij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

4.4 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Aangezien  het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Opdrachtnemer om de Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Opdrachtnemer.

4.5 Opdrachtnemer houdt ter zake van de Opdracht een (digitaal) werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.

5. GEHEIMHOUDING

5.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtnemer/zijn de door Opdrachtnemer ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

5.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze informatie werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer partij is , althans optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

5.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, niet aan derden openbaren.

5.4 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

5.5 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2, is Opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.

6. PERSOONSGEGEVENS / VERWERKERSOVEREENKOMST

6.1 De bepalingen van deze paragraaf gelden als verwerkersovereenkomst in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zijn van toepassing op de Overeenkomst indien en voor zover Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever als verwerker in de zin van de AVG kan worden aangemerkt. Dit is met name het geval indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer Persoonsgegevens heeft verstrekt ter uitvoering van de Overeenkomst. Indien Partijen een separate verwerkersovereenkomst sluiten, prevaleert die boven deze paragraaf.

6.2 De volgende begrippen hebben de betekenis als gedefinieerd in artikel 4 AVG: Persoonsgegevens, Verwerker (zijnde Opdrachtnemer), Verwerkingsverantwoordelijke (zijnde Opdrachtgever), Betrokkene(n), Verwerking, Derde, Ontvanger, Toestemming van de betrokkene, Inbreuk in verband met persoonsgegevens (hierna: Datalek). Meldplicht: de verplichting tot het melden van een Datalek als bedoeld in art. 33 AVG.

6.3 Opdrachtnemer verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend op basis van schriftelijke instructies van Opdrachtgever onder de voorwaarden en voor het doel als vermeld in de offerte, Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden Opdrachtnemer. Opdrachtgever is vooraf toereikend geïnformeerd over met de uitvoering van de hiermee gepaard gaande verwerkingen.

6.4 Opdrachtnemer zal Persoonsgegevens niet aan een derde land of een internationale organisatie doorgeven, tenzij Opdrachtnemer tot die verwerking wegens eens Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling verplicht is. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever voorafgaand aan de verwerking in kennis van  dat  wettelijk  voorschrift,  tenzij  die  wetgeving dit om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

6.5 Opdrachtnemer is gerechtigd een sub-Verwerker bij de verwerking in te schakelen, mits het bepaalde in art. 28 lid 2 en 4 AVG gevolgd wordt.

6.6 Voor Verwerkingen voor doeleinden die niet door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer zijn gemeld, Verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is de Opdrachtnemer uitdrukkelijk niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk.

6.7 Opdrachtnemer staat ervoor in dat alle tot verwerken van persoonsgegevens gemachtigde personen zich schriftelijk tot vertrouwelijkheid jegens haar hebben verbonden.

6.8 Opdrachtgever garandeert dat de doelen van Verwerking te allen tijde passen binnen de AVG en dat voor de Verwerkingen een rechtmatige grondslag bestaat.

6.9 Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in de Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van Derden en Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aansprakelijkheid jegens Derden te dier zake.

6.10 Opdrachtnemer verleent, tegen vergoeding van de redelijke kosten van Opdrachtnemer, zo mogelijk bijstand aan Opdrachtgever bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 35 (gegevensbeschermingseffectbeoordeling) en 36 (voorafgaande raadpleging toezichthoudende autoriteit) AVG.

6.11 Opdrachtgever kan toezien op de naleving van waarborgen door Opdrachtnemer ingevolge de AVG door middel van voor rekening van Opdrachtgever komende audits, die door een door Opdrachtgever aan te wijzen onafhankelijke deskundige zullen worden uitgevoerd.

6.12 Opdrachtnemer zal door Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst verstrekte Persoonsgegevens voor een periode van ten hoogste 36 maanden na afloop van de Overeenkomst bewaren onder meer met het oog op door Opdrachtgever te verstrekken vervolgopdrachten, waarna de Persoonsgegevens door Opdrachtnemer worden vernietigd.

6.13 Beveiligingsmaatregelen

Opdrachtnemer heeft – rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen –  passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, waaronder de overeenkomstige artikel 32 AVG vereiste maatregelen, indien die passend zijn. In elk geval zijn maatregelen getroffen terzake de autorisatie van medewerkers, bewustzijn, een update protocol van patches, SSL-/TSL certificaat, pseudonimisering van gegevens tussen componenten buiten de server om, wachtwoordverificatie voor toegang tot persoonsgegevens, fysieke beveiliging met een beperkt aantal sleutelhouders en inbraakbeveiliging. Opdrachtgever verklaart dat de getroffen maatregelen in de gegeven omstandigheden passend zijn.

6.14 Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn.

6.15 Datalekken

Opdrachtnemer zal Opdrachtgever bij het ontdekken van een Datalek hiervan zonder onredelijke vertraging, en in beginsel binnen 72 uur – de tijd die valt in weekends en feestdagen niet meegerekend – na ontdekking, op de hoogte stellen, onder mededeling van de gegevens bedoeld in art. 33 lid 3 AVG, te weten – kort samengevat: a. de aard van het Datalek, b. de gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming indien Opdrachtnemer die heeft aangesteld, c. de waarschijnlijke gevolgen van het Datalek en d. de getroffen en te treffen maatregelen om het Datalek aan te pakken.

6.16 Opdrachtnemer is nimmer gehouden een Datalek te melden aan Betrokkene(n) en/of de toezichthoudende instanties. Dit behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

6.17 Rechten van betrokkenen

Opdrachtnemer verleent voor zover mogelijk en tegen vergoeding van de redelijke kosten van Opdrachtnemer, bijstand aan Opdrachtgever bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de rechten van Betrokkenen als genoemd in Hoofdstuk III AVG. Indien Opdrachtnemer een verzoek tot verbetering, aanvulling, wijziging of afscherming van persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 16 AVG ontvangt, zal Opdrachtnemer het verzoek met gelijktijdige mededeling hiervan aan Betrokkene(n) doorsturen aan Opdrachtgever en zal Opdrachtgever het verzoek – zo nodig in overleg met Opdrachtnemer – afhandelen.

6.18 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken van derden, waaronder Betrokkenene wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

6.19 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Op alle Persoonsgegevens die Opdrachtnemer van Opdrachtgever verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht jegens Derden, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Als het verstrekken van de informatie aan Derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de Overeenkomst of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een Derde te verstrekken, een ander in overeenstemming met de AVG.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot werken, zijnde producten, althans voortbrengselen van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

7.2 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen diens eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

8. HONORARIUM

8.1 Indien zich na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, wijzigingen voordoen in tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

8.2 Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

8.3 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

9. BETALING

9.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

9.2 Bij overschrijding van de onder 9.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II” – verschuldigd.

9.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar  overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

9.4 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

10. RECLAMES

10.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen op straffe van verval van recht schriftelijk binnen 5 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 5 werkdagen na de ontdekking van hetgeen waar de klacht op ziet , indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

10.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft.

10.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het voor de afgekeurde werkzaamheden in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

11. LEVERINGSTERMIJN

11.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

11.2 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

11.3 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

12. OPZEGGING

12.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

12.2 De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij stelselmatig in gebreke is haar schulden aan de ander te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

12.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op  een redelijke vergoeding die in elk geval zal bestaan uit een vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte uren, te vermeerderen een vergoeding voor het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies dat tegen hetzelfde (overeengekomen) uurtarief zal worden doorberekend, alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming). Wanneer voor de werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen, is Opdrachtnemer bij tussentijdse opzegging in beginsel die vaste prijs aan Opdrachtnemer verschuldigd tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

12.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot maximaal het voor de desbetreffende Opdracht gefactureerde honorarium over een periode van maximaal 2 maanden.

13.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten dat haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

13.3 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.

13.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

14. CONTRACTSOVERNEMING

14.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betaling)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

14.2 In geval van contractsoverneming vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

15. INTERNETGEBRUIK

Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van e-maiI met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van e-mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus.

Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van e-mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden e-mail bepalend.

16. OVERNAME PERSONEEL

Opdrachtgever, of aan opdrachtgever gelieerde partijen, zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat daarover overeenstemming is bereikt met opdrachtnemer, medewerkers van opdrachtnemer of van ondernemingen waarop opdrachtnemer ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

17. VERVALTERMIJN

Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet op grond waarvan Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden.

18. NAWERKING

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

19. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

19.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de opdrachtnemer, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.